بیماری های ریه و قفسه صدری در معافیت پزشکی

بخش هفتم از قوانین سازمان وظیفه عمومی ناجا بیماری های ریه و قفسه صدری هستند. بیماران این دسته در سیستم و دستگاه تنفسی خود دچار اختلال یا عارضه می باشند. لذا از آنجا که در خدمت سربازی در بعضی از بخش ها به فعالیت های سنگین پرداخته می شود، مناسب این گروه نبوده و بنابه شدت و نوع بیماری وی را در دسته های مختلف معافیت یعنی رزم، موثت و دائم قرار می دهند.

مشمولان متقاضی این مورد از معافیت پزشکی بایستی با مراحعه به پلیس+10 درخواست خود را مبنی بر معافیت پزشکی ثبت نمایند که پس از تایید پزشک اولیه و بررسی مدارک، به کمیسیون پزشکی معرفی و زمان خاصی برای تشکیل جلسه مقرر می شود. در روز کمیسیون فرد باید با تمامی مدارک در کمیسیون حضور یابد.

در این مقاله قصد بررسی بیماری های ریه و قفسه صدری را داریم. در صورت وجود هرگونه سوال تا پایان مقاله با راز ماندگار همراه باشید.

 

بیماری های ریه

بیماری های ریه و قفسه صدری

بیماری های ریه بر روی مسیر تنفسی و هوایی بدن تاثیر گذاشته و موجب درگیری در عروق خونی، مجاری و بافت ریه می گردد. از شایع ترین بیماری ها در سطح جهان بوده و از علل شایع بیماری های ریه می توان به  استعمال سیگار، قلیان، عفونت و ژنتیک اشاره نمود. در جدول ذیل بندهای قانون معافیت های پزشکی مربوط به بیماری های ریوی آورده شده است.

  بیماری های ریه و قفسه صدری معافیت
 

 

 

بند1

تغییر شکل های مادرزادی قفسه صدری مانند سینه فرو رفته (سینه قیفی شکل)، جناق برجسته یا فقدان عضلات تنفسی:

 

1.     با اختلال واضح بالینی (و تایید پاراکلینیک) در عملکرد قلب EF کمتر از 50 یا ریه FVC کمتر از 40% پایه:

 

2.     بدون اختلال تنفسی و قلبی:

 

 

 

 

معافیت دائم

 

 

معاف از رزم

 

بند2

تغییر شکل های مادرزادی یا اکتسابی مجاری هوایی (فیستول ها و تراکئوبرونکومگالی) به همراه اختلال عملکرد متوسط یا شدید ریه FEV1 کمتر از 50%:

 

نکته: در موارد FEV1 کمتر از 50%، در بند سایر بیماری ها مورد1 یعنی معاف از رزم قرار می گیرد.

 

معافیت دائم

 

بند3

تغییر شکل و نقص های مادرزادی دیافراگم (نبودن دیافراگم یا فلج آن):  

معافیت دائم

 

 

 

بند4

عدم تشکیل قسمتی از ریه (آنژی ریه) یا آپلازی کامل یا جزئی یا رزکسیون قسمتی از ریه طی عمل جراحی:

 

1.     با اختلال متوسط تا شدید در عملکرد تنفسی FVC کمتر از 40% پایه:

 

2.     با اختلال خفیف در عملکرد تنفسی:

 

 

 

معافیت دائم

 

 

معاف از رزم

 

 

 

بند5

 

استئومیلیت دنده ها

بیماری های ریه استئیت و استئومیلیت دنده ها یا ترقوه یا جناغ سینه یا کتف:

 

1.     نوع مزمن (بیش از 6ماه):

 

2.     نوع حاد:

 

3.     نوع بهبود یافته:

 

 

 

معافیت دائم

 

6ماه معافیت موقت

معاف از رزم

 

 

 

 

 

بند6

شکستگی دنده ها 3 یا بیشتر یا جناغ یا ترقوه یا کتف:

 

1.     در شرایط حاد جهت ادامه روند درمانی:

 

2.     در صورتی که سبب اختلال متوسط یا بیشتر عملکرد تنفسی یا تغییر شکل شدید شده باشد به شرط ثابت شدن در مراکز مورد تایید نیروهای مسلح FEV1 کمتر از 50% یا FVC کمتر از 40% پایه:

 

3.     در صورت اختلال خفیف عملکرد تنفسی:

 

 

6ماه معافیت موقت

 

 

معافیت دائم

 

 

 

معاف از رزم

 

بند7

سیکاتریس ها که به علت سوختگی یا اعمال جراحی باشید که ایجاد اختلال عملکرد تنفسی متوسط یا بیشتر نماید. FEV1 کمتر از 50% یا FVC کمتر از 40% پایه:  

معافیت دائم

 

 

بند8

 

انواع پلورزی ها

بیماری های ریه انواع پلورزی ها:

 

1.     نوع مزمن (بیش از 6ماه)

 

2.     نوع حاد

 

 

معافیت دائم

 

6ماه معافیت موقت

 

 

 

 

بند9

سابقه پنوموتوراکس خود به خودی:

 

تکرار شونده (بیش از یک بار):

 

یک بار تایید شده:

 

نکته: ارائه گرافی، مستندات و سوابق معتبر از مراکز مورد تایید الزامی است.

 

 

معافیت دائم

 

معاف از رزم

 

 

بند10

بیماری های ریه سارکوئیدوز، فیبروز منتشر ریه، سندروم کارتاژنز:

 

نکته: در ارتباط با فیبروز در صورتی که کمتر از یک لوب درگیر باشد برای دارندگان مدرک کارشناسی و بالاتر:

معافیت دائم

 

معاف از رزم

 

 

بند11

بیماری های ریه فیبروز ناشی از اسکار:

 

1.     با اختلال عملکرد متوسط یا بیشتر FEV1 کمتر از 50% یا FVC کمتر از 40% پایه:

 

2.     با اختلال عملکرد خفیف:

 

 

معافیت دائم

 

 

معاف از رزم

 

بند12

 

بیماری های قارچ مزمن ریه:

 

معافیت دائم

 

بند13

بیماری های ریه پنوموکونیوزها:

 

نکته: منظور آن های که همراه با اختلال در عملکرد ریه هستند.

معافیت دائم

 

 

 

 

بند14

 

ترومبوآمبولی ریه

بیماری های ریه با سابقه ترومبوآمبولی ریه:

 

اگر تکرار شونده باشد (بیش از یکبار):

 

اگر تکرار شونده نباشد:

 

نکته: در موارد حاد جهت درمان، در بند سایر بیماری ها مورد 2 یعنی 6ماه معافیت موقت قرار می گیرد.

 

 

معافیت دائم

 

معاف از رزم

 

 

 

 

بند15

آمفیزم ریه:

 

1.     به صورت منتشر:

 

نکته: آمفیزم منتشر در صورت همراه بودن با اختلال در عملکرد ریه در این بخش قرار می گیرد.

 

2.     لوکالیزه:

 

 

معافیت دائم

 

 

 

 

معاف از رزم

 

 

 

بند16

کیست های مختلف ریه (درموئید و…) پلوروپریکاردیال، ضایعات بولاریه و یا کیست ها هوایی بزرگ و متعدد:

 

1.     با اختلال متوسط یا بیشتر FEV1 کمتر از 50% یا FVC کمتر از 40% پایه:

 

2.     با اختلال عملکرد خفیف یا بدون اختلال عملکرد تنفسی:

 

 

 

معافیت دائم

 

 

معاف از رزم

 

 

بند17

بیماری های ریه سکل های ریوی ناشی از آبسه و… :

 

1.     با اختلال متوسط یا بیشتر عملکرد تنفسی FVC کمتر از 40% پایه:

 

2.     با اختلال خفیف عملکرد و یا بدون اختلال عملکرد تنفسی:

 

 

معافیت دائم

 

 

معاف از رزم

 

 

بند18

بیماری های ریه برونشکتازی با درگیری حداقل دو لوب:

 

نکته: برونشکتازی با درگیری کمتر از دو لوب در بند سایر بیماری ها مورد 1 یعنی معاف از رزم قابل رسیدگی می باشد.

معافیت دائم
 

بند19

 

سیستیک فیبروزیس CF:

 

 

معافیت دائم

 

بند20

برونشیت مزمن همراه با اختلال عملکرد تنفسی متوسط یا بیشتر FEV1 کمتر از 50%:  

معافیت دائم

 

 

 

بند21

 

بیماری ریه آسم

بیماری ریه آسم به شرط ثابت شدن کلینیکی و پاراکلینیکی و داشتن مستندات بالینی FEV1 کمتر از 50%:

 

1.     با اختلال عملکرد تنفسی متوسط یا بیشتر:

 

2.     در نوع خفیف و آلرژی های تنفسی:

 

 

 

 

معافیت دائم

 

معاف از رزم

 

بند22

اجسام خارجی ریه، برونش و مدیاستن که عارضه ریوی ایجاد نموده و سبب اختلال متوسط یا بیشتر در عملکرد ریه شده باشد و یا شریان های بزرگ را به خطر بیندازد به شرطی که در مراکز مورد تایید ثابت شده باشد:  

معافیت دائم

 

 

 

بند23

سابقه اعمال جراحی روی قفس سینه اعم از برداشتن دو یا  بیش از دو دنده یا توراکوپلاستی یا رزکسیون حداقل یک لوب ریه یا دکورتیکاسیون ریه:

 

نکته: تروماهای غیرنافذ ریه که باعث پارگی و کونتوزیون ریه شده باشد و بدون عمل جراحی بهبود یافته واختلال عملکرد تنفسی ایجاد نکرده باشد:

 

معافیت دائم

 

 

 

معاف از رزم

 

 

 

بند24

تنگی های تراشه یا برونش ها که ایجاد اختلال عملکرد تنفسی متوسط و یا بیشتر نموده، که با تایید یافته های اسپیرومتری باشد:

 

نکته: تنگی تراشه ها یا برونش ها بدون اختلال عملکرد ریوی به استناد بند سایر بیماری ها مورد 1 یعنی معاف از رزم قابل رسیدگی است.

 

معافیت دائم

 

 

بند25

مدیاستنیت های مزمن:

 

نکته: موارد حاد جهت درمان در بند سایر بیماری ها مورد 2 یعنی 6ماه معافیت موقت قرار می گیرد.

معافیت دائم
 

بند26

 

بیماری ریه پیوند ریه:

 

معافیت دائم

 

بند27

 

هیپرتانسیون پولمونر اولیه در هر مرحله:

 

معافیت دائم

 

بند28

طبق قوانین مشمولان با مدارک تحصیلی پزشکی که در موارد بالا سلامتی نداشته باشند، در مراکز درمانی نیروهای مسلح به ویزیت می پردازند. معاف از خدمات سنگین
 

 

 

 

بند29

سایر بیماری ها:

 

1.     باقی بیماری های با عنوان این بخش که بر اساس دسته 2 ماده 2 قوانین می باشد.

2.     باقی بیماری های با عنوان این بخش که بر اساس دسته 3 ماده 2 قوانین می باشد.

3.     باقی بیماری های با عنوان این بخش که بر اساس دسته 4 ماده 2 قوانین می باشد.

 

 

 

معاف از رزم

 

6ماه معافیت موقت

 

معافیت دائم

 

در این مقاله به بررسی بیماری های ریه و قفسه صدری پرداختیم. در صورت وجود هرگونه سوال می توانید جهت مشاوره نظام وظیفه با مشاورین راز ماندگار در ارتباط باشید.

 

برای دانلود این مقاله بر روی این متن کلیک کنید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *