بیماری استخوانی یا اسکلتی داری؟ پس بخون (بخش دوم)

در بخش اول مقاله به بررسی 19 بند ابتدایی در رابطه با بیماری استخوانی یا اسکلتی پرداختیم. از جمله مواردی که متقاضیان بایستی به آن دقت نمایند دو مورد تبصره های مربوط به تاثیر مدارک تحصیلی بر معافیت و بیماری های مجاز به اقدام در حین تحصیل می باشد.مشمولان با ارتقاء مدارک تحصیلی خود به کارشناسی، ارشد و دکتری، در برخی موارد در بندهای جدایی از قانون قرار می یابند.

بیماری استخوانی یا اسکلتی به هر نوع آسیب به استخوان اطلاق می شود. لذا در این مقاله می خواهیم به بررسی بیماری های استخوانی یا اسکلتی بپردازیم. در صورت وجود هرگونه سوال تا پایان مقاله با راز ماندگار همراه باشید.

 

بیماری های استخوانی

بیماری های استخوانی یا اسکلتی

در ادامه بخش دوم بیماری های استخوانی یا اسکلتی شامل 29 بند آورده شده است.

  بیماری های استخوانی یا اسکلتی معافیت
 

 

 

 

 

بند20

فقدان انگشتان دست:

 

1.     3انگشت و یا بیشتر در یک دست:

 

نکته: مشمولان خدمت سربازی با مدرک کارشناسی و بالاتر، بیش از 3 انگشت و یا انگشت شست به همراه 2انگشت دیگر یک دست:

 

2.     قطع یک بند انگشت شست یا سبابه یا بیش از 2بند در سایر انگشتان یک دست:

 

 

معافیت دائم

 

 

معافیت دائم

 

 

 

معاف از رزم

 

 

 

 

بند21

عوارضی که مانع باز شدن یا تا شدن انگشتان دست شود مانند سند اکتیلی و… (غیر قابل درمان):

 

1.     در بیش از 2 انگشت (مرکب):

 

نکته: مشمولان خدمت سربازی با مدرک کارشناسی و بالاتر، 3انگشت و بالاتر:

 

2.     در دو انگشت (ساده):

 

 

 

معافیت دائم

 

معافیت دائم

 

 

معاف از رزم

 

 

 

 

بند22

 

کوتاهی اندام فوقانی

کوتاهی اندام فوقانی در مقایسه با یکدیگر:

 

1.     در شرایطی که بیش از 5 سانتی متر باشد:

 

نکته: مشمولان خدمت سربازی با مدرک کارشناسی و بالاتر، با کوتاهی بیشتر از 7 سانتی متر:

 

2.     بین 5-2 سانتی متر برای مشمولان تا فوق دیپلم و 7-2 سانتی متر برای مشمولان با مدرک کارشناسی و بالاتر:

 

 

معافیت دائم

 

معافیت دائم

 

 

معاف از رزم

 

 

 

بند23

بیماری استخوانی یا اسکلتی سینوستوز استخوان های ساعد:

 

1.     در دو دست:

 

نکته: مشمولان خدمت سربازی با مدرک کارشناسی و بالاتر:

 

2.     در یک دست:

 

 

 

معافیت دائم

 

معاف از رزم

 

 

معاف از رزم

 

 

 

بند24

بیماری استخوانی یا اسکلتی کوبیتوس واروس ووالگوس:

 

1.     همراه با اختلال عملکرد یا ضایعه عصبی یک طرفه یا دو طرفه:

 

نکته: مشمولان خدمت سربازی با مدرک کارشناسی و بالاتر با اختلال در عملکرد یک طرفه:

 

2.     بیش از 10درجه انحراف:

 

 

معافیت دائم

 

 

معاف از رزم

 

 

معاف از رزم

 

 

 

بند25

کوکساپلانا، کوکساوارا، کوکسا مانگا، کوکسا والگا:

 

1.     با گرفتاری بیش از 30% از سر استخوان فمور و یا بیش از 30درجه تغییر از محور طبیعی:

 

2.     با گرفتاری 30-20 درجه:

 

 

معافیت دائم

 

 

معاف از رزم

 

 

 

بند26

بیماری های استخوانی یا اسکلتی پارگی منیسک:

 

1.     دو زانو همراه با اختلال عملکرد:

 

نکته: مشمولان خدمت سربازی با مدرک کارشناسی و بالاتر:

 

2.     پارگی منیسک یک یا دو زانو بدون اختلال، عمل شده یا نشده:

 

 

معافیت دائم

 

معاف از رزم

 

 

معاف از رزم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بند27

پارگی شدید و کامل رباط های جانبی و متقاطع زانوی یک پا که سبب ناپایداری مفصل گردد:

 

1.     در مواردی که چند رباط یعنی بیش از 2رباط پاره شده باشد:

 

2.     در موارد پارگی رباط ACL و PCL:

 

3.     در موارد پارگی رباط ACL و PCL به همراه یکی از رباط های جانبی:

 

نکته: فقط MRI ملاک نبوده و بایستی همراه با ناپایداری مفصلی باشد.

 

نکته: مشمولان خدمت سربازی با مدرک کارشناسی و بالاتر، صرفا در رابطه با مورد 3:

 

4.     پارگی ACL و PCL دو طرفه:

 

5.     در افراد جراحی شده (دو رباط و یا بیشتر) همراه با اختلال عملی:

 

6.     در افراد جراحی شده بدون اختلال عملی:

 

7.     پارگی منیسک و یک رباط:

 

نکته: پارگی یک رباط مطابق بند سایر بیماری ها مورد 1 یعنی معاف از رزم می باشد.

 

 

 

معافیت دائم

 

معافیت دائم

 

معافیت دائم

 

 

 

 

 

معاف از رزم

 

 

معافیت دائم

 

معافیت دائم

 

 

معاف از رزم

 

معاف از رزم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بند28

بیماری های استخوانی یا اسکلتی ژنووالگوم یا ژنوواروم:

 

1.     در موارد شدید (فاصله بین 2 قوزک یا دو کوندیل فمور بیش از 12 سانتی متر):

 

نکته: مشمولان خدمت سربازی با مدرک کارشناسی یا بالاتر، بیش از 14 سانتی متر:

 

2.     در موارد خفیف (فاصله بین 2 قوزک یا دو کوندیل فمور 5-12 سانتی متر):

 

نکته: مشمولان خدمت سربازی با مدرک کارشناسی و بالاتر، 5-14 سانتی متر:

 

3.     همراه با چرخش تیبیا با فاصله مساوی و بیش از 10 سانتی متر:

 

نکته: مشمولان خدمت سربازی با مدرک کارشناسی و بالاتر، بیش از 12 سانتی متر:

 

 

معافیت دائم

 

 

معافیت دائم

 

 

معاف از رزم

 

 

معاف از رزم

 

 

معافیت دائم

 

 

معافیت دائم

 

 

بند29

بیماری استخوانی یا اسکلتی ژنوراکورواتوم:

 

1.     بیش از 15 درجه:

 

2.     کمتر از 15درجه:

 

 

معافیت دائم

 

معاف از رزم

 

 

 

بند30

 

صافی کامل کف پا

صافی کامل کف یک یا دو پا:

 

1.     در انواع سخت به همراه دفورمیتی مچ پا:

 

نکته: مشمولان خدمت سربازی با مدرک کارشناسی یا بالاتر:

 

2.     صافی کامل کف یک یا دو پا در انواع بدون عارضه و دفورمیتی:

 

 

معافیت دائم

 

معاف از رزم

 

 

معاف از رزم

 

بند31

بیماری استخوانی یا اسکلتی پارگی بهبود نیافته تاندون آشیل:

 

نکته: تایید توسط مدارک MRI و معاینات بالینی صورت می گیرد.

معافیت دائم
 

 

 

بند32

کوتاهی تاندون آشیل با اختلال در نشستن و محدودیت حرکتی مچ پا:

 

نکته: مشمولان خدمت سربازی با مدرک کارشناسی یا بالاتر:

 

نکته: محدوده حرکتی با دورسی فلکسیون کمتر از 30 درجه در موقع نشستن مد نظر قرار گیرد.

معافیت دائم

 

 

معاف از رزم

 

بند33

تغییر شکل اکتسابی یا مادر زادی استخوان های تارس و متا تارس (هالوس و الگوس):  

معاف از رزم

 

 

 

 

 

 

بند34

بیماری استخوانی یا اسکلتی قطه انگشتان پا:

 

1.     قطع سه انگشت کامل از یک پا یا قطه شست از هر دوپا:

 

نکته: قطع 3انگشت به غیر از شست پا، برای مشمولان خدمت سربازی با مدرک کارشناسی و بالاتر:

 

2.     قطع چهار انگشت در پاها:

 

نکته: مشمولان خدمت سربازی با مدرک کارشناسی و بالاتر:

 

3.     قطع شست در یک پا:

 

 

معافیت دائم

 

معاف از رزم

 

 

معافیت دائم

 

معاف از رزم

 

 

معاف از رزم

 

بند35

 

بیماری استخوانی یا اسکلتی اکی نیسم Foot Drop:

 

معافیت دائم

 

 

بند36

دفورمیتی های مفصل مچ پا:

 

1.     در مواردی که اختلال در راه رفتن ایجاد نموده باشد:

 

2.     در مواردی که اختلال در راه رفتن ایجاد نکرده باشد:

 

 

معافیت دائم

 

معاف از رزم

 

بند37

بیماری های استخوانی یا اسکلتی نظیر استئوژنس، ایمپرفکتا، آرتروگریپوزیس، سکل های شدید ناشی از CP و پولیو و انهدام کامل پاشنه (نکروز استخوان تالوس):  

معافیت دائم

 

 

 

بند38

بیماری استخوانی یا اسکلتی استئوکوندریت دیسکانت زانو، هیچ و مچ پا:

 

1.     درجه سه و بیشتر:

 

2.     کمتر از درجه سه:

 

 

 

معافیت دائم

 

معاف از رزم

 

 

بند39

بیماری های جوش نخوردگی اسکافوئیدو کن باخ پس از 9ماه از زمان تشخیص و درمان همراه با اختلال عملکرد:

 

نکته: مشمولان خدمت سربازی با مدرک کارشناسی و بالاتر:

معافیت دائم

 

 

معاف از رزم

 

 

بند40

تمام فلاپ های پدیکوئه عضلانی، آزاد:

 

1.     اگر نقص عضو یا اختلال در عملکرد ایجاد نموده باشد:

 

2.     سایر مواد بدون عارضه:

 

 

معافیت دائم

 

معاف از رزم

 

 

بند41

بیماری استخوانی یا اسکلتی پا چنبری:

 

در حالتی که موجب دفورمیتی شده باشد که مانعی بر عدم تمرینات یا پوشیدن پوتین باشد:

 

در غیر از موارد فوق:

 

 

معافیت دائم

 

 

معاف از رزم

 

 

بند42

وجود جسم خارجی در مفاصل بزرگ:

 

1.     در صورتی که با اختلال عملی واضح همراه باشد:

 

2.     بدون ایجاد اختلال عملی:

 

 

معافیت دائم

 

معاف از رزم

 

 

 

 

بند43

 

خارج کردن پاتلا

خارج کردن پاتلا:

 

1.     توتال یک طرفه یا دو طرفه:

 

نکته: مشمولان خدمت سربازی با مدرک کارشناسی یا بالاتر یک طرفه:

 

2.     پارسیل همراه با اختلال عملکرد:

 

3.     پارسیل بدون اختلال عملکرد:

 

 

معافیت دائم

 

معاف از رزم

 

 

معافیت دائم

 

معاف از رزم

 

بند44

 

بیماری استخوانی یا اسکلتی کندرومالاسی پاتلا واسکوداشلاتر:

 

معاف از رزم

 

 

بند45

آسیب های عروق اندام ها:

 

1.     در حالتی سبب اختلال بارز در عملکرد اندام شود:

 

2.     در حالتی که اختلال جزئی باشد:

 

 

معافیت دائم

 

معاف از رزم

 

بند46

طبق قوانین مشمولان با مدارک تحصیلی پزشکی که در موارد بالا سلامتی نداشته باشند، در مراکز درمانی نیروهای مسلح به ویزیت می پردازند. معاف از خدمات سنگین
 

 

 

 

 

بند47

سایر بیماری ها:

1.     باقی بیماری های با عنوان این بخش که بر اساس دسته 2 ماده 2 قوانین می باشد.

2.     باقی بیماری های با عنوان این بخش که بر اساس دسته 3 ماده 2 قوانین می باشد.

3.     باقی بیماری های با عنوان این بخش که بر اساس دسته 4 ماده 2 قوانین می باشد.

 

 

معاف از رزم

 

6ماه معافیت موقت

 

 

معافیت دائم

در این مقاله به بررسی بیماری استخوانی یا اسکلتی در بخش دوم پرداختیم. در صورت وجود هرگونه سوال می توانید جهت مشاوره نظام وظیفه با مشاورین راز ماندگار در ارتباط باشید.

 

برای دانلود این مقاله بر روی این متن کلیک کنید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *