اختلالات در یادگیری کودکان

یادگیری در زندگی انسان چه نقشی دارد؟اختلالات یادگیری در کودکان چیست؟  نقص یادگیري در همه صحنه هاي زندگی نمایان اسـت. یـادگیري تنهـا آموختـن مهارتی خاص با مطالب درسی نیست، بلکه در رشد هیجانی، رشد شخصیتی، تعامل اجتماعی انسان دخالت دارد.

انسان یاد میگیرد که از چه چیزي بترسد، چه چـیزي را دوست بدارد و کجا چگونه رفتار کند. در واقع نوزاد از همان لحظه تولد درگیر فرایند یادگیري می شود و این توانایی است که باعث پیشرفت و تفاوت روزانـه او تفـاوت انسانهاي یک نسل از انسانهاي قبل از خودشان می شود.

تاریخچه و تعریف اختلالات یادگیري از اوایل دهه سال 1960 مطالعه درباره کودکانی که علیرغم داشتن هوش عادي قادر به تحصیل و یا ادامه آن بدون بهره گیري از آموزشهاي ویژه نبودند، یا روزي مطالب را به خوبی فراگرفته و روز دیگر آنرا فراموش می کردند و یا در بعضی دروس نمرات قابل قبول و خوب داشته و در بعضی مردود می شدند شروع شده است.

ویژگی هاي کودکان با اختلالات یادگیري:

 

اختلالات یادگیری

 1. علی رغم هوش عادي و قابل قبول در یادگیري ناتوان هستند.
 2. عدم موفقیت تحصیلی ارتباطی به عواملی ماننـد مـسائل اقتـصادي، خـانوادگی، افسردگی یا اضطراب دوران کودکی، اختلالات حسی و معلولیت هاي حرکـتی کـه مانعی در پیشرفت تحصیلی هستند ندارد.
 3. ناتوانی هاي یادگیري اکثراً همراه با بی قراري، بیتوجهی و بی دقتی است.

علت شکست و اختلالات یادگیری این کودکان:

 • فقدان انگیزش کافی
 • فقدان توجه ودقت بیش از اندازه به جزئی ازکل
 • فقدان هماهنگی لازم در حرکات ( وراثت و مسائل ژنتیکی )مشکلات بیوشیمیایی
 • عدم تعادل هورمونی مشکلات این کودکان به این صورت است که سریعاً آمادگی خود را بـراي برداشـت اطلاعات مهم و انجام تکالیف طولانی از دست می دهند، در سوالات چنـد جوابـی سعی می کنند اولین جواب را از تمرین و مرور ذهن و دسته بندي لغاتی که با یکدیگر ارتباط دارند استفاده نمی کنند و در نتیجه دچار نارسایی حافظه و محرکهاي شنوایی و بینایی می شوند.
 • بی ثباتی، تغییرات در خلق و خو، عدم تمایل به اجتمـاعی شـدن، انتظـار شکـست درموقعیت هاي جدید، تسلیم شدن در صورت مواجه شدن با مسائلی که بـه آسـانی قابل حل نیست و به جاي تلاش و پافشاري در پیدا کردن راه حل شکست را قبول می کنند.

 

هر اختلالی که در آن موفقیت تحصیلی فرد با توجه به سن و آموزش و هوش، براساس آزمونهای معیار خواندن و نوشتن ومحاسبه از آنچه انتظار میرود بسیار کمتر باشد، اختلال یادگیری کودکان توصیف میشود. اختلال یادگیری یعنی رشد ناکافی مهارتهای خاص تحصیلی که به علت بیماری جسمی یا عصبی نباشد بلکه تواناییهایی مانند خواندن، نوشتن و یا ریاضیات به طور قابل توجهی کمتر از سطح توانایی عمومی کودک است.

یعنی این عدم توانایی در حوزه تحصیلی خاص زیر سطح مورد انتظار براساس سن، هوش، و آموزش کلاسی کودک میباشد امکان دارد که ناتوانی یادگیری با روحیه ضعیف، عزت نفس پایین و کمبود مهارتهای اجتماعی و افت تحصیلی همراه باشد. بزرگسالان مبتلا به این اختلال ممکن است در زمینه های استخدامی یا سازگاری اجتماعی با مشکلات جدی مواجه شوند.

اختلال یادگیری در همراهی با سایر اختلالات روان پزشکی کودک و نوجوان دیده می شود دریک تا بیست و پنج درصد از افراد مبتلا به اختلال سلوک، اختلال لجبازی– نافرمانی ، اختلال بیش فعالی -نقص توجه و اختلال افسردگی، اختلال یادگیری نیز گزارش شده است دراین تحقیق به خانواده و یادگیری سپس انواع ویژگی اختلالات یادگیری کودکان نقش معلم و خانواده دربرخورد با مبتلایان به اختلالات یادگیری مورد بررسی قرار گرفت.

 

یادگیری

این اصطلاح برای توصیف کودکان و نوجوانانی به کار میرود که ناتوانی یادگیری ویژه و بخصوصی دارند. به عبارت دیگر دانش آموزان مبتلا به این اختلال نیازمند شیوه های خاصی در آموزش هستند که با شیوه های معمول استفاده شده برای سایر دانش آموزان متفاوت است. در این مقاله با تعریف انواع ناتوانیهای یادگیری آشنا میشویم.

هر اختلالی که در آن موفقیت تحصیلی فرد با توجه به سن و آموزش و هوش، براساس آزمونهای معیار خواندن و نوشتن و محاسبه از آنچه انتظار میرود بسیار کمتر باشد، اختلال یادگیری توصیف میشود.

اختلال یادگیری یعنی رشد ناکافی مهارتهای خاص تحصیلی که به علت بیماری جسمی یا عصبی نباشد. این کودکان علیرغم هوش طبیعی در یک یا چند حوزه درسی مشکل یادگیری دارند و تواناییهایی مانند خواندن، نوشتن و یا ریاضیات به طور قابل توجهی کمتر از سطح توانایی عمومی کودک است.

یعنی این عدم توانایی در حوزه تحصیلی خاص زیر سطح مورد انتظار براساس سن، هوش، و آموزش کلاسی کودک میباشد. در این مواقع خانواده ها می توانند با کمک از یک روانشناس و شروع درمان کودک از سنین پایین کمک شایانی به بهبود عملکرد و رفتار کودک داشته باشند.

روانشناس طی جلسات مشاوره تمامی حالات و رفتار کودک در در نظر دارد و طبق علایق و استعداد کودک تمریناتی  را به خانواده ارایه می دهد که کمک بزرگی به بهبود شرایط کودک خواهد داشت.

امکان دارد که ناتوانی یادگیری با روحیه ضعیف، عزت نفس پایین و کمبود مهارتهای اجتماعی و افت تحصیلی همراه باشد. بزرگسالان مبتلا به این اختلال، ممکن است در زمینه استخدامی یا سازگاری اجتماعی با مشکلات جدی مواجه شوند.

اختلال یادگیری در همراهی با سایر اختلالات روان پزشکی کودک و نوجوان دیده میشود. در ۱ تا %۲۵ افراد مبتلا به اختلال سلوک، اختلال لجبازی – نافرمانی، اختلال بیش فعالی _نقص توجه و اختلال افسردگی، اختلال یادگیری نیز گزارش شده است.

اگر اختلالات یادگیری کودکان د‌رست ارزیابی نشود‌ تأثیر بالقوه‌ای روی عملکرد‌ ناسازگارانه‌ی او د‌ارد‌ و د‌ر حوزه‌های چند‌گانه‌ی زند‌گی ضعف ایجاد‌ می‌نماید‌.

اختلال یاد‌گیری چیست؟

یک اختلال یاد‌گیری به وسیله متخصصان بهد‌اشت روانی و پزشکی به عنوان یک اختلال عصب زیست شناختی و یا اختلال پرد‌ازش زبان تشخیص د‌اد‌ه شد‌ه که به وسیله عملکرد‌ مغز به وجود‌ آمد‌ه است و مغز عملکردهایی را که دارای نقص هستند و به خوبی نمیتوان رفتارها و حالات را پوشش دهد نقص عملکرد و یا اختلال مینامند .

 

ریشه‌ اختلالات یاد‌گیری کودکان:

 

ریشه های اختلال یادگیری

انواع زیاد‌ی از عملکرد‌های غیرعاد‌ی مغز وجود‌ د‌ارند‌ هر کدام از این عملکردها اگر منجر به نقص شوند باعث اختلال می شوند  که می‌توانند‌ منجر به یک اختلال یاد‌گیری شوند‌

ناتواني هاي حافظه در یادگیری

ناتوانایی یادگیری و به خاطر سپردن انطباق یابی ارگانیسم را افزایش می دهد1. این درحالی است که یکی از اجزای مهم فرآیند یادگیری حافظه است.

علل بروز اختلالات یادگیری

عوامل پیش هنگام و قبل از تولد

عوامل بعد از تولد عبارتند از:

مسمومیت سرب

نارسایی های تغذیه ای

محرومیت های محیطی

عوامل فیزیولوژیک مؤثر

عوامل بیوشیمیایی مؤثر

عوامل آموزشی مؤثر

انواع ناتواني هاي يادگيري

تشابه اوليه كودكان مبتلا به ناتواني يادگيري ، عدم قدرت آنها در يادگيري است و تمرکز بر یادگیری موضوعی را ندارند و سریعا واکنش خستگی و یا نداشتن علاقه به ان کار از کودک دیده می شود  اختلاف ميان اين كودكان تنها زماني خود را نشان مي دهد كه انواع ناتواني هايي كه به آن مبتلايند طبقه بندي شود.

استفاده از دارو درماني و آموزش هاي خاص در درمان اختلالات يادگيري كودكان موثر است و با دارو درمانی میتوان بر روی تمرکز کودک مانور داد تا با بهبود تمرکز قدرت یادگیری او به سطوح بالاتر برسد .

 

 

یادگیری

بسیاری از افراد مبتلا به اختلالات یادگیری و اختلالات اضطرابی از پیوستن به یک گروه کمک کننده و سهیم کردن مشکلاتشان و موفقیت هایشان با دیگران سود می برند. خانواده و حمایت شدن فرزند از سوی پدر و مادر  در بهبود بیمار مبتلا به یک اختلال اضطرابی اهمیت زیادی دارد.

اگر خانواده تمایل به بی اهمیت دانستن اختلال داشته باشد یا خواستار بهبودی بدون درمان باشد، فرد مبتلا رنج خواهد برد و این احساس یاس و نا امیدی در طولانی مدت باعث بروز مشکلاتی از قبیل سرخوردگی احساس افسردگی و …… می شود

هم چنین بسیاری از افراد مبتلا به اختلالات یادگیری سعی می کنند که استعدادها و توانایی های بالای خود را در زمینه های دیگری مثل ورزش ، علم ، کار با رایانه، خرید و فروش و یا هنر نشان دهند.

مثلا کودکی درگیر اختلال یادگیری است ولی در رسم نقاشی و یا طراحی خبره است و یا در بازی های کامپیوتری بسیار با هوش است در واقع مشکلات ابتدایی آن ها در یادگیری ، باعث نشده است از دست دادن تمام آرزوها و اعتماد به نفسشان را از دست بدهند.

نه تنها دریافتن علل بیولوژیکی این اختلالات، بلکه کمک به پیشگیری از آنها نیز دشوار است. درک روش مداخله اختلالات یادگیری می تواند، ما را به راهی برای پشت سر گذاشتن و درمان این مشکل هدایت می کند.

مربیان آموزش، معلمان، آموزگاران همراه با مادران و پدران و متخصصان می توانند از اقدامات عملی صحیح به کاهش رنج و درد این بچه ها کمک کنند و به وسیله راهبردهایی صحیح به کودکانی که اختلالات یادگیری دارند کمک کنند تا بوسیله تکنیک ها و روش های خلاقانه آموزش و یادگیری این اختلالات را درمسیر پیشرفت و موفقیت خود کم رنگ کند

اختلال  بالینی و  اختلال یادگیري

سن پیش دبستانی

 • نسبت به بچه هاي دیگر، دیرتر صحبت می کند. بسیار بازیگوش هستند و رفتارهای اطرافیان برایشان بی اهمیت است و اگر رفتار بدی از آنها سر زد اگر فردی به آنها رفتار بد و زشتش را گوشزد کند کودک نسبت به این واکنش کاملا بی تفاوت است
 • هنگام محاوره براي یافتن کلمات صحیح ناتوان است.
 • نمی تواند در یک بسته بندي خاص، کلمات را به سرعت نام ببرد.
 • در قافیه ساختن مشکل دارد.
 • در یادگیري الفبا، روزهاي هفته، رنگ ها، شکل ها و اعداد مشکل دارد.
 • فوق العاده بیقرار است و براحتی حواسش پرت می شود.

در فرزندان از کودکی شاهد بروز این اختلالات هستیم که باید هر چه سریع تر با یک روانشناس مشورت کنیم تا بتوانیم به بهبود اوضاع کمک کنیم . امیدواریم که این مقاله کمک در شناخت و نحوه رفتار با یک کودک درگیر اختلال یادگیری به شما مخاطبان کمک کرده باشد . در ضمن میتوانید از مشاوره روان شناسی مرکز مشاوره راز ماندگار برخوردار شوید تا بهترین نتیجه را کسب کنید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *