آیا از اختلالات یادگیری و راه های مقابله با آن خبر دارید ؟؟


یادگیری در زندگی انسان چه نقشی دارد؟  نقص یادگیری در همه صحنه های زندگی نمایان اسـت. یـادگیری تنهـا آموختـن مهارتی خاص با مطالب درسی نیست، بلکه در رشد هیجانی، رشد شخصیتی، تعامل اجتماعی انسان دخالت دارد. انسان یاد میگیرد که از چه چیزی بترسد، چه چـیزی را دوست بدارد و کجا چگونه رفتار کند. در واقع نوزاد از همان لحظه تولد درگیر فرایند یادگیری می شود و این توانایی است که باعث پیشرفت و تفاوت روزانـه او تفـاوت انسانهای یک نسل از انسانهای قبل از خودشان می شود.

تاریخچه و تعریف اختلالات یادگیری از اوایل دهه سال 1960 مطالعه درباره کودکانی که علیرغم داشتن هوش عادی قادر به تحصیل و یا ادامه آن بدون بهره گیری از آموزشهای ویژه نبودند، یا روزی مطالب را به خوبی فراگرفته و روز دیگر آنرا فراموش می کردند و یا در بعضی دروس نمرات قابل قبول و خوب داشته و در بعضی مردود می شدند شروع شده است.

ویژگی های کودکان با اختلالات یادگیری:

 

اختلالات یادگیری

1. علی رغم هوش عادی و قابل قبول در یادگیری ناتوان هستند. 2. عدم موفقیت تحصیلی ارتباطی به عواملی ماننـد مـسائل اقتـصادی، خـانوادگی، افسردگی یا اضطراب دوران کودکی، اختلالات حسی و معلولیت های حرکـتی کـه مانعی در پیشرفت تحصیلی هستند ندارد. 3. ناتوانی های یادگیری اکثراً همراه با بی قراری، بیتوجهی و بی دقتی است. عللی را که برای شکست این کودکان در امر یادگیری شایـسته ذکـر اسـت چنیـن می توان خلاصه کرد: الف( فقدان انگیزش کافی ب( فقدان توجه ودقت بیش از اندازه به جزئی ازکل ج( فقدان هماهنگی لازم در حرکات ( وراثت و مسائل ژنتیکی )مشکلات بیوشیمیایی و( عدم تعادل هورمونی مشکلات این کودکان به این صورت است که سریعاً آمادگی خود را بـرای برداشـت اطلاعات مهم و انجام تکالیف طولانی از دست می دهند، در سئوالات چنـد جوابـی سعی می کنند اولین جواب را از تمرین و مرور ذهن و دسته بندی لغاتی که با یکدیگر ارتباط دارند استفاده نمی کنند و در نتیجه دچار نارسایی حافظه و محرکهای شنوایی و بینایی می شوند. بی ثباتی، تغییرات در خلق و خو، عدم تمایل به اجتمـاعی شـدن، انتظـار شکـست درموقعیت های جدید، تسلیم شدن در صورت مواجه شدن با مسائلی که بـه آسـانی قابل حل نیست و به جای تلاش و پافشاری در پیدا کردن راه حل شکست را قبول می کنند.

 

هر اختلالی که در آن موفقیت تحصیلی فرد با توجه به سن و آموزش و هوش، براساس آزمونهای معیار خواندن و نوشتن ومحاسبه از آنچه انتظار میرود بسیار کمتر باشد، اختلال یادگیری توصیف میشود. اختلال یادگیری یعنی رشد ناکافی مهارتهای خاص تحصیلی که به علت بیماری جسمی یا عصبی نباشد بلکه تواناییهایی مانند خواندن، نوشتن و یا ریاضیات به طور قابل توجهی کمتر از سطح توانایی عمومی کودک است. یعنی این عدم توانایی در حوزه تحصیلی خاص زیر سطح مورد انتظار براساس سن، هوش، و آموزش کلاسی کودک میباشد امکان دارد که ناتوانی یادگیری با روحیه ضعیف، عزت نفس پایین و کمبود مهارتهای اجتماعی و افت تحصیلی همراه باشد. بزرگسالان مبتلا به این اختلال ممکن است در زمینه های استخدامی یا سازگاری اجتماعی با مشکلات جدی مواجه شوند. اختلال یادگیری در همراهی با سایر اختلالات روان پزشکی کودک و نوجوان دیده می شود دریک تا بیست و پنج درصد از افراد مبتلا به اختلال سلوک، اختلال لجبازی– نافرمانی ، اختلال بیش فعالی -نقص توجه و اختلال افسردگی، اختلال یادگیری نیز گزارش شده است دراین تحقیق به خانواده و یادگیری سپس انواع ویژگی اختلالات یادگیری نقش معلم وخانواده دربرخورد با مبتلایان به اختلالات یادگیری مورد بررسی قرارگرفت

 

یادگیری

این اصطلاح برای توصیف کودکان و نوجوانانی به کار میرود که ناتوانی یادگیری ویژه و بخصوصی دارند. به عبارت دیگر دانش آموزان مبتلا به این اختلال نیازمند شیوه های خاصی در آموزش هستند که با شیوه های معمول استفاده شده برای سایر دانش آموزان متفاوت است. در این مقاله با تعریف انواع ناتوانیهای یادگیری آشنا میشویم.

هر اختلالی که در آن موفقیت تحصیلی فرد با توجه به سن و آموزش و هوش، براساس آزمونهای معیار خواندن و نوشتن و محاسبه از آنچه انتظار میرود بسیار کمتر باشد، اختلال یادگیری توصیف میشود. اختلال یادگیری یعنی رشد ناکافی مهارتهای خاص تحصیلی که به علت بیماری جسمی یا عصبی نباشد. این کودکان علیرغم هوش طبیعی در یک یا چند حوزه درسی مشکل یادگیری دارند و تواناییهایی مانند خواندن، نوشتن و یا ریاضیات به طور قابل توجهی کمتر از سطح توانایی عمومی کودک است. یعنی این عدم توانایی در حوزه تحصیلی خاص زیر سطح مورد انتظار براساس سن، هوش، و آموزش کلاسی کودک میباشد. در این مواقع خانواده ها می توانند با کمک از یک روانشناس و شروع درمان کودک از سنین پایین کمک شایانی به بهبود عملکرد و رفتار کودک داشته باشند . روانشناس طی جلسات مشاوره تمامی حالات و رفتار کودک در در نظر دارد و طبق علایق و استعداد کودک تمریناتی  را به خانواده ارایه می دهد که کمک بزرگی به بهبود شرایط کودک خواهد داشت . .

امکان دارد که ناتوانی یادگیری با روحیه ضعیف، عزت نفس پایین و کمبود مهارتهای اجتماعی و افت تحصیلی همراه باشد. بزرگسالان مبتلا به این اختلال، ممکن است در زمینه استخدامی یا سازگاری اجتماعی با مشکلات جدی مواجه شوند. اختلال یادگیری در همراهی با سایر اختلالات روان پزشکی کودک و نوجوان دیده میشود. در ۱ تا %۲۵ افراد مبتلا

به اختلال سلوک، اختلال لجبازی – نافرمانی، اختلال بیش فعالی _نقص توجه و اختلال افسردگی، اختلال یادگیری نیز گزارش شدهاست.

 

اگر اختلالات یادگیری د‌رست ارزیابی نشود‌ تأثیر بالقوه‌ای روی عملکرد‌ ناسازگارانه‌ی فرد‌ د‌ارد‌ و د‌ر حوزه‌های چند‌گانه‌ی زند‌گی ضعف ایجاد‌ می‌نماید‌.

 

اختلال یاد‌گیری چیست؟

 

یک اختلال یاد‌گیری به وسیله متخصصان بهد‌اشت روانی و پزشکی به عنوان یک اختلال عصب زیست شناختی و یا اختلال پرد‌ازش زبان تشخیص د‌اد‌ه شد‌ه که به وسیله عملکرد‌ مغز به وجود‌ آمد‌ه است و مغز عملکردهایی را که دارای نقص هستند و به خوبی نمیتوان رفتارها و حالات را پوشش دهد نقص عملکرد و یا اختلال مینامند .

 

ریشه‌های اختلال یاد‌گیری

 

ریشه های اختلال یادگیری

انواع زیاد‌ی از عملکرد‌های غیرعاد‌ی مغز وجود‌ د‌ارند‌ هر کدام از این عملکردها اگر منجر به نقص شوند باعث اختلال می شوند  که می‌توانند‌ منجر به یک اختلال یاد‌گیری شوند‌

ناتوانی های حافظه در یادگیری

ناتوانایی یادگیری و به خاطر سپردن انطباق یابی ارگانیسم را افزایش می دهد1. این درحالی است که یکی از اجزای مهم فرآیند یادگیری حافظه است.

علل بروز اختلالات یادگیری

عوامل پیش هنگام و قبل از تولد

عوامل بعد از تولد عبارتند از:

مسمومیت سرب

نارسایی های تغذیه ای

محرومیت های محیطی

عوامل فیزیولوژیک مؤثر

عوامل بیوشیمیایی مؤثر

عوامل آموزشی مؤثر

انواع ناتوانی های یادگیری

تشابه اولیه کودکان مبتلا به ناتوانی یادگیری ، عدم قدرت آنها در یادگیری است و تمرکز بر یادگیری موضوعی را ندارند و سریعا واکنش خستگی و یا نداشتن علاقه به ان کار از کودک دیده می شود  اختلاف میان این کودکان تنها زمانی خود را نشان می دهد که انواع ناتوانی هایی که به آن مبتلایند طبقه بندی شود . استفاده از دارو درمانی و آموزش های خاص در درمان اختلالات یادگیری کودکان موثر است و با دارو درمانی میتوان بر روی تمرکز کودک مانور داد تا با بهبود تمرکز قدرت یادگیری او به سطوح بالاتر برسد .

 

 

یادگیری

بسیاری از افراد مبتلا به اختلالات یادگیری و اختلالات اضطرابی از پیوستن به یک گروه کمک کننده و سهیم کردن مشکلاتشان و موفقیت هایشان با دیگران سود می برند. خانواده و حمایت شدن فرزند از سوی پدر و مادر  در بهبود بیمار مبتلا به یک اختلال اضطرابی اهمیت زیادی دارد. اگر خانواده تمایل به بی اهمیت دانستن اختلال داشته باشد یا خواستار بهبودی بدون درمان باشد، فرد مبتلا رنج خواهد برد و این احساس یاس و نا امیدی در طولانی مدت باعث بروز مشکلاتی از قبیل سرخوردگی احساس افسردگی و …… می شود

هم چنین بسیاری از افراد مبتلا به اختلالات یادگیری سعی می کنند که استعدادها و توانایی های بالای خود را در زمینه های دیگری مثل ورزش ، علم ، کار با رایانه، خرید و فروش و یا هنر نشان دهند. مثلا کودکی درگیر اختلال یادگیری است ولی در رسم نقاشی و یا طراحی خبره است و یا در بازی های کامپیوتری بسیار با هوش است در واقع مشکلات ابتدایی آن ها در یادگیری ، باعث نشده است از دست دادن تمام آرزوها و اعتماد به نفسشان را از دست بدهند. نه تنها دریافتن علل بیولوژیکی این اختلالات ، بلکه کمک به پیشگیری از آنها نیز دشوار است. درک روش مداخله اختلالات یادگیری می تواند ، ما را به راهی برای پشت سر گذاشتن و درمان این مشکل هدایت می کند.

مربیان آموزش، معلمان، آموزگاران همراه با مادران و پدران و متخصصان می توانند از اقدامات عملی صحیح به کاهش رنج و درد این بچه ها کمک کنند و به وسیله راهبردهایی صحیح به کودکانی که اختلالات یادگیری دارند کمک کنند تا بوسیله تکنیک ها و روش های خلاقانه آموزش و یادگیری این اختلالات را درمسیر پیشرفت و موفقیت خود کم رنگ کند

اختلال  بالینی و  اختلال یادگیری

سن پیش دبستانی

– نسبت به بچه های دیگر، دیرتر صحبت می کند. بسیار بازیگوش هستند و رفتارهای اطرافیان برایشان بی اهمیت است و اگر رفتار بدی از آنها سر زد اگر فردی به آنها رفتار بد و زشتش را گوشزد کند کودک نسبت به این واکنش کاملا بی تفاوت است  – هنگام محاوره برای یافتن کلمات صحیح ناتوان است. – نمی تواند در یک بسته بندی خاص، کلمات را به سرعت نام ببرد. – در قافیه ساختن مشکل دارد. – در یادگیری الفبا، روزهای هفته، رنگ ها، شکل ها و اعداد مشکل دارد. – فوق العاده بیقرار است و براحتی حواسش پرت می شود. در فرزندان از کودکی شاهد بروز این اختلالات هستیم که باید هر چه سریع تر با یک روانشناس مشورت کنیم تا بتوانیم به بهبود اوضاع کمک کنیم . امیدواریم که این مقاله کمک در شناخت و نحوه رفتار با یک کودک درگیر اختلال یادگیری به شما مخاطبان کمک کرده باشد . در ضمن میتوانید از مشاوره روان شناسی مرکز مشاوره راز ماندگار برخوردار شوید تا بهترین نتیجه را کسب کنید.

دیدگاهی وجود ندارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *